Derron E. Short Jun 15
has a way of making you win even when you think you're losing.