ಎನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ...📝 May 20
23 ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿ ಟಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1:- ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರತಾನೆ. 2:- ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರತಾರೆ..