GMI36 (ZhaoYue/ GuangQuan) +MXH36 +YCF Nov 4
Replying to @DalongGazi
Venice, Italy, CaiChengyu : Grande Amore!!! 9 HighC Majia : Chengyu, lower your voice Ayunga : Too loud already.. Dalong : still not stop? Wangxi : shut up!!!!! Shoved boot***