Twitter | Search | |
Cyngor Sir Gâr | CCC
Cyngor Sir Gâr | Carmarthenshire County Council 9am-5pm dydd Llun-Gwener 9am-5pm Monday-Friday 01267 234567
31,547
Tweets
322
Following
10,398
Followers
Tweets
Cyngor Sir Gâr | CCC retweeted
Llywodraeth Cymru 10h
Dros y misoedd diwethaf rydym wedi gofyn i bobl gyda chyflyrau meddygol penodol i warchod eu hunain rhag coronafeirws. O 16 Awst, ni fydd angen iddynt warchod bellach gan fod achosion yn parhau i ostwng. Golyga hyn bydd bocsys bwyd hefyd yn dod i ben. Rhagor o wybodaeth 👇
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC retweeted
Welsh Government 10h
Over recent months we’ve asked people with certain medical conditions to shield to protect them from coronavirus. From 16 August, they will no longer need to shield as cases continue to decline. This means food boxes will also come to an end. Watch for more info 👇
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 9h
Car parking is free in all our town centre car parks throughout August 🅿️ But please remember parking is four hours maximum in short stay spaces. Please support your local traders this summer, but remember to Respect, Protect, Enjoy! Find out more ➡️
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 9h
Gallwch barcio am ddim yn ein holl feysydd parcio yng nghanol trefi drwy gydol mis Awst 🅿️ Ond cofiwch mai am bedair awr ar y mwyaf y gallwch barcio mewn lleoedd arhosiad byr. Cefnogwch eich masnachwyr lleol yr haf hwn. Rhagor o wybodaeth ➡️
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 9h
Replying to @johneds53
Hello, thank you for getting in touch. This has been reported to the relevant department to deal with
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC retweeted
Tân CGC / MAWWFire 12h
Defnyddiwch farbeciwiau mewn ardaloedd diogel yn unig – peidiwch BYTH â'u gadael heb neb i ofalu amdanynt! @ @
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC retweeted
Tân CGC / MAWWFire 12h
Only use BBQs in suitable and safe areas NEVER leave them unattended! County Council Abertawe - Swansea Council County Council Sir Gâr - Carmarthenshire County Council Port Talbot Council County Council
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 11h
Replying to @bazwind
Hello, thank you getting in contact. This has been reported to the cleansing department to deal with. Thanks
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 13h
Replying to @CarmsCouncil
Did you know that you can still register for child benefits, even if you’re waiting to register your baby’s birth? Find information on the Government’s website here ➡️ Information about registration services ➡️
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 13h
⬇️Thread⬇️ We’re doing our best to support new parents as quickly as possible to register the birth of babies born in recent months – we appreciate your patience as we work through appointments.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 13h
Replying to @CarmsCouncil
Oeddech chi'n gwybod y gallwch dal gofrestru ar gyfer budd-daliadau plant, hyd yn oed os ydych chi'n aros i gofrestru genedigaeth eich babi? Gallwch gael gwybodaeth ar wefan y Llywodraeth ➡️ Gwybodaeth am wasanaethau cofrestru ➡️
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 13h
⬇️Edefyn⬇️ Rydym yn gwneud ein gorau i helpu rhieni newydd i gofrestru genedigaeth babanod a anwyd yn y misoedd diwethaf mor gyflym â phosibl – rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni weithio drwy apwyntiadau.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 14h
Replying to @martp68
Hi Martin, thank you for getting in touch. This has been reported to the cleansing department to deal with.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 14h
Replying to @Blakey76
Hello Harry, yes the multi storey car park is classed as a town centre car park. Thanks
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 15h
Have open and green spaces become more or less important to you during lockdown? Please tell us what you think by completing the Valleys Regional Park green and open space survey ➡️
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 15h
Ydy mannau gwyrdd ac agored wedi dod yn bwysicach neu'n llai pwysig ichi yn ystod y cyfyngiadau symud? Rhowch wybod beth yw eich barn drwy lenwi arolwg mannau gwyrdd ac agored Parc Rhanbarthol y Cymoedd. ➡️
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC retweeted
LlC_Addysg Aug 6
Beth yw safoni? Edrychwch ar y fideo hwn gan Cymwysterau Cymru yn esbonio'r broses o ddyfarnu graddau ar gyfer Haf 2020:
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC retweeted
WG Education Aug 6
What is standardisation? Check out this video from Qualifications Wales explaining the process of awarding grades for Summer 2020:
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC 16h
Replying to @eSlotUK
Hi can you email direct@carmarthenshire.gov.uk and they can pass it on to the relevant officer, thanks
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Gâr | CCC Aug 6
Replying to @Blakey76
...There is free parking in town centre car parks only:
Reply Retweet Like