دی اچِ پسر Jun 5
امروز رفتم ارایشگاه ، بعد چند دقیقه دو نفر که از نژاد بودن اومدن تو ، خیلیم ساکت و بی سر صدا و حتی سرشونم انداخته بودن پایین که یه موقع با کسی حرف نزنن، یهو یکی از ارایشگرا برگشت به حالت تمسخر افغانی حرف زدن و حال و احوال پرسی، خب گوساله این چه کاریه ،عن بگیرن اون مغزتو