Azadeh 11 Dec 14
گاهی وقت‌ها باید رها کرد، نه به امید بازگشت. به خاطر اینکه گاهی وقت‌ها، راه درست، نخواستن است.