تینا امیری Sep 16
مزیت رو بدانید فردی که طرح صنعتی را خلق کرده است می‌تواند آن را در قالب طرح صنعتی یا به‌عنوان اختراع ثبت کند. درصورت ثبت، دارنده‌ حق دارد از دیگران در قبال ساخت و فروش و واردات کالایی جلوگیری کند که متضمن تمام یا بخشی از طرح ثبت شده باشد.