تینا امیری Sep 1
🐩 سگ رباتیکی که به دستورات صوتی واکنش نشان می دهد... محققان سگ رباتیکی ابداع کرده اند که به دستورات صوتی ساده واکنش نشان می دهد و در آینده می تواند زبان های مختلف را شناسایی کند. این ربات مجهز به است.