تینا امیری Sep 1
موافقت دولت با تشکیل مرکز ملی مالکیت فکری هیئت در جلسه خود به ریاست ، با تشکیل موافقت کردند.این تصمیم با توجه به اهمیت مالکیت فکری در نظام و اتخاذ شد.