Asad Amani Apr 15
از چند روز پیش که برادرم تلویزیون جدیدمون رو شکوند صبحها بعد از صبونه یه رول میزنم امروز احساس کردم به بیشتری نیاز دارم برای همین با قهوم یه هم زدم بر بدن.