امیرآرشام Mar 14
دوباره نام تو آمد به لبها که هر آخوندی باز تنبانش خیس شد صدای عرعر و زوزه منبر از ترس چکمه های تو هم هیس شد