Amir🏴امیر Sep 15
جناب بن سلمان جناب ترامپ نتان یابو جان متحدین گرام گاو شیرده ها با دمپایی زدن ترکوندنتون تا کفشاشونو پا نکردن فرار کنید.