Ali_Soleimani Feb 13
❤️ پیش از هر چیز خانواده از مردم خواسته‌اند که لباس مشکی را از تن خارج کنند. ❤️ در بزرگی همین بس که گرچه سردار را شهید کردند او در امنیت است و تاج سر ماست.