a.8.j.3 Dec 2
Replying to @AlinejadMasih
بابا بسه دیگه بسه.. خسته شدیم . بسه.... آخه چقدر باید آدم بی گناه کشته بدیم. چرا وقتی صدامون در میاد مارو میکشن؟ بابا خسته شدیم از این نظام لعنتی... مردم خسته نشدن، من خسته شدم .. چرا تموم نمیشه این ماجرا..زمگه مردم چیکار کردن که کلی بلا سرشون میاد..چرا مردم متحد نیستن😭