سمیه رفیعی Jun 1
باید با خلق کسب و کار همراه باشد و نباید را متورم کرد؛ بهتر است اگر طرح نو و نوینی می‌خواهد پیاده شود دولت ایجاد را تسهیل کند.