ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ... Aug 3
ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ CEO ಗಳು ... - ಟೀಮ್ ಕುಕ್ - ಜೆಫ್ ಬ್ರೋಜಾಸ್ - ಸತ್ಯ ನಡೆಲ್ಲಾ - ರಾಮನ್ ಲಾಗರ್ಟ್ - ಹಾರಲ್ಡ್ ಕೃಗೇರ್ - ರಾಜೀವ್ ಬಜಾಜ್ - ಆರ್ ಸಿ ಲೋಧಿ - ಸಲಿಲ್ ಪರೇಖ್ - ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ - ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ