Arass Sep 14
قطعا یه روزی به همه کارای گذشته مون میخندیم منتها برای بعضی خنده‌ها زیادی دادیم ..! بجرم